เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week8


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนรู้ วงจรชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย เห็นความสำคัญของการเจริญเติบโตของตนเอง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกทั้งสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week
lnput
Process
Output
Outcome
8
4 – 8
.. 59
โจทย์ : การเจริญเติบโตของร่างกาย
Key  Questions  : คนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มีการเจริญเติบโตที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของคนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติก
Wall Thinking : เขียน  Web อาหารและสารอาหารที่ร่างกายต้องการ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- เพลงอาหารดีมีประโยชน์
“อาหารดีนั้นมีประโยชน์
คือผักสดและเนื้อหมู ปู ปลา
เป็ด ไก่ ไข่ นม ผลไม้นานา(ซ้ำ)
ล้วนมีคุณค่าให้ประโยชน์ร่างกาย”
-  แผนภาพ คำคล้องจองอาหารดีดี
  อาหารของเรา   ต้องเอาใจใส่
กินผักผลไม้           ทนยาขมขม
กินข้าวกินนม        อบรมเรื่องกิน
กินของดีดี             ที่มีวิตามิน
และมีโปรตีน        เลือกกินเถิดเอย

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนร้องเพลง เพลงอาหารดีมีประโยชน์”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เนื้อเพลงกล่าวถึงอะไรบ้าง / อาหารมีประโยชน์อย่างไร / นักเรียนเคยทานอาหารชนิดใดบ้าง / อาหารชนิดใดไม่ควรรับประทาน / เพราะอะไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลงและอาหารที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ที่ร่างกายควรจะได้รับ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อ ไข่ นม หมู ปลา เป็นต้น
ใช้ :
ใบงานระบายสีภาพอาหาร
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง“เพลงอาหารดีมีประโยชน์และ คำคล้องจอง “อาหารดีดี”
” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้มีประโยชน์ สะอาด และปลอดภัย” / หาอยากมีร่างกายแข็งแรงต้องทานอาหารอย่างไร
เชื่อม  :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ใช้ :
ขียน webสารอาหารที่ช่วยให้ร่างเจริญเติบโตและแข็งแรง

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง  :
- นักเรียนสังเกตภาพอาหารหลัก 5 หมู่
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร / เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ และสารอาหารที่เด็กๆ จะได้รับ
ใช้  :
นักเรียนประดิษฐ์ไอศกรีมจากรังไข่กระดาษ

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมร้อง อาหารดีมีประโยชน์เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน อาหารดีมีประโยชน์
- ผู้ปกครองแนะนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
- ผู้ปกครองสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากอาหารเมนู    “ข้าวโพดคลุกเนย”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิกว่าอาหารช่วยให้ร่างการเราเป็นอย่างไร / ถ้าเรารับประทานอาที่มีประโยชน์ร่างกายจะเป็นอย่างไร / ถ้าเรารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ร่างการจะเป็นอย่างไร / เพราะเหตุใด
เชื่อม :
ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำ“ข้าวโพดคลุกเนย” ประโยชน์ของอาหารชนิดนี้คืออะไร / การทำความสะอาดอวัยวะส่วนต่างๆ ก่อนประกอบอาหาร
ใช้ :
ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันประกอบอาหาร เมนู “ข้าวโพดคลุกเนย”

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง“อาหารดีมีประโยชน์”
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ทำและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
เชื่อม  :
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนอยากมีร่างกายแข็งแรงต้องทำอย่างไร / อาหารที่มีประโยชน์/ไม่มีประโยชนได้แก่อะไรบ้าง / นักเรียนปฏิบัติอย่างไร
ใช้  :
-นักเรียนปันดินน้ำมันอาหารที่มีประโยชน์ที่นักเรียนเคยรับประทาน
- นักเรียน  Show and Share งานนักเรียนประดิษฐ์ไอศกรีมจากรังไข่กระดาษ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของคนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ชิ้นงาน
-ประดิษฐ์ไอศกรีมจากรังไข่กระดาษ
- ใบงานเขียนwebอาหาร สารอาหาร  ที่ช่วยให้ร่างเจริญเติบโตและแข็งแรง
- ใบงานระบายสีภาพอาหาร
ความรู้ :
นักเรียนรู้ วงจรชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย เห็นความสำคัญของการเจริญเติบโตของตนเอง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกทั้งสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับตนเองได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ 
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม

                                

ภาพชิ้นงานกิจกรรมผู้ปกครองอาสา

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 8 น้องๆ อนุบาล 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วงจรชีวิตการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการเจริญเติบโตของคน ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนเกิดมาได้อย่างไร น้องการ์ตูน : เกิดมาจากท้องแม่ครับ น้องศิน : เกิดมาจากต้นไม้ครับ และในสัปดาห์นี้ น้องๆ ได้ ประดิษฐ์ไอศกรีมจากรังไข่กระดาษ ทำใบงานเขียนweb อาหาร สารอาหารที่ช่วยให้ร่างเจริญเติบโตและแข็งแรง ทำใบงานระบายสีภาพอาหาร ทำใบงาน webวงจรชีวิตคน และกิจกรรมผู้ปกครองอาสาสัปดาห์นี้ ประกอบอาหาร “ข้าวโพดคลุกเนย” น้องๆ ทุกได้ร่วมกิจกรรมคือ ช่วยแกะเมล็ดข้าวโพด น้องๆ ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ในสัปดาห์นี้น้องๆ ทุกคนสนใจในการทำกิจกรรมและทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ