เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น บทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น การเจริญเติบโต  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การดูแลรักษาร่างกาย และสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

Week
lnput
Process
Output
Outcome
11
25-29 ก.ค. 59
โจทย์  :  สรุปองค์ความรู้
นิทรรศการแสดงผลงาน
การแสดงละคร
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย“ หนูทำได้
นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “หนูทำได้
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย “ หนูทำได้ ”
Wall  Thinking     
-  ใบงาน  เขียน Mind  Mappingสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ หนูทำได้

Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ตา หู จมูก ”
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “เนื้อเพลงมีอวัยวะส่วนใดบ้าง แต่ละส่วนมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเพลง และหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ
ชง 
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะมีวิธีดูและรักษาตนเองให้แข็งแรงได้อย่างไรเชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการดูแลร่างกายให้แข็งแรง
ใช้
 - นักเรียนวาดภาพระบายสีการดูแลร่างกายให้แข็งแรง

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง อาหารดีมีประโยชน์
-  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดครูใช้คำถามกระตุ้นคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม :
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย “หนูทำได้” (ร่างกายขอฉัน)
ใช้ :
 - ใบงานเขียน webสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วันพุธ  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
ใช้ :
-  นักเรียนทำใบงานสรุปweb สรุปองค์ความรู้ต่อจากเมื่อ
วาน

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “ออกกำลังกาย” พร้อมทำท่าทางประกอบ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “หนูทำได้ ” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง สรุปองค์ความรู้
ใช้ :
นักเรียนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
นักเรียนซ้อมการแสดงเต้นประกอบเพลง ออกกำลังกายรับแสงตะวัน , เพลงแปงฟัน ”

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ใช้ :
นักเรียนเผยแพร่สรุปองค์ความรู้ โดยการเต้นประกอบเพลง พร้อมเปิดนิทรรศการให้ผู้ปกครองรับชม
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย “หนูทำได้” ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ชิ้นงาน
ใบงานเขียน webสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนวาดภาพระบายสีการดูแลร่างกายให้แข็งแรง
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การดูแลรักษาร่างกาย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันภาพกิจกรรมภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่ 11 น้องๆ อนุบาล1 ได้สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น บทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น การเจริญเติบโต การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การดูแลรักษาร่างกาย และสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันแพร่สรุปองค์ความรู้ โดยการเต้นประกอบเพลง พร้อมเปิดนิทรรศการให้ผู้ปกครองรับชม น้องๆ ทุกคนทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ