เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week10

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจการเจริญเติบโตของคนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

Week
lnput
Process
Output
Outcome
10
18 – 22
.. 59
โจทย์ : ความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิต เช่น คน,พืช,สัตว์
Key Questions :คนมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิต เช่น คน,พืช,สัตว์
Show and Share :  นำเสนอชิ้นงานปั้นดินน้ำมัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- เพลง  “สัตว์บกสัตว์น้ำ...
 ปลา ปู  กุ้ง หอย   อีกเต่า  จระเข้
เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มี
เสือ เก้ง กวาง ลิง ค่าง บ่าง ชะนี
แมว  หมา  หมี ล้วนเป็นสัตว์บกเอย”
-  เพลงต้นไม้


วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูพานักเรียนร้องเพลง “สัตว์บกสัตว์น้ำ”
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด  “เพลงที่นักเรียนร้องไปมีสัตว์ชนิดใดบ้าง / นักเรียนเคยพบที่ไหน / สัตว์แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
-ครูเปิดเพลงต้นไม้ให้นักเรียนฟัง และร่วมร้องเพลง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อเพลง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเพลงกล่าวถึงใคร /มีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง?
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการพบเห็นสิ่งมีชีวิต
เชื่อม 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของคน สัตว์และพืช / ความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างคน คน พืชและสัตว์
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบๆ โรงเรียน
 ใช้ 
นักเรียนพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตลอดสัปดาห์ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นคิด ระหว่าง คน พืช และสัตว์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีสิ่งใดที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ  ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็นจากการสังเกตร่วมกัน
ใช้ 
นักเรียน  Show and Share  Web
ปั้นดินน้ำมันรูปตัวเองและสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบ
- ทบทวนการบ้าน
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิต เช่น คน,พืช,สัตว์

ชิ้นงาน
ปั้นดินน้ำมันรูปตัวเองและสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบ
-  นักเรียนพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ


ความรู้
นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของคน บอกลักษณะ หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของคน พืช และสัตว์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทานและทดลอง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
- สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของน้ำใน
สถานะที่ต่างกัน เช่น จากของแข็ง ของเหลว,ของเหลว ของแข็ง
- สังเกตความเหมือน / ความต่างของน้ำที่อยู่ในภาชนะต่างกัน
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน

2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 10 น้องๆ อนุบาล 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิต เช่น คน,พืช,สัตว์ นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของคน บอกลักษณะ หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของคน พืช และสัตว์ได้ ครูตั้งคำถามกระตุ่นคิด คน , พืช , สัตว์ เจริญเติบโตได้อย่างไร น้องศิน : คนกินข้าวครับ น้องดาว : สัตว์กินหญ้าค่ะ น้องปันปัน : กระต่ายกินแครอทค่ะ น้องต้นน้ำ : ต้นไม้กินน้ำเป็นอาหาารคะ น้องๆ เดินสำรงจสิ่งมีชีวิตรอบๆ โรงเรียน ทำใบงานนักเรียนพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ ปั้นดินน้ำมันรูปตัวเองและสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบ น้องๆ รู้และเข้าในความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง คน พืช สัตว์ ซึ่งทุกคนสามารถทำกิจกรรมต่างๆ และตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ