เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week1


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
 เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจข้อตกลง ปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
16 – 20
.ค. 59
โจทย์ :
สร้างฉันทะในการเรียนรู้/ปรับตัว
Key  Questions
นักเรียนเห็นอะไร ?
- ที่โรงเรียนกับที่บ้านเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
Wall  Thinking : ใบงานภาพวาดวันแรกที่หนูมาเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
นิทานเรื่อง “กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน/ใครคือคนเก่ง/หนูปูตื่นสาย
- เพลง ลองทายดูซิ / เพลง สวัสดี
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
-ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
      - มีตัวละครใดบ้าง ?
      - โรงเรียนของกุ๋งกิ๋งเป็นอย่างไร ?
      - โรงเรียนของเราเป็นอย่างไร ?
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม
 -ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โรงเรียนของเราและเชื่อมโยงเข้าสู่สถานที่ต่างๆ และภายในห้องเรียนและอาคารอนุบาล
 - สถานที่ที่ภายในและรอบๆ อาคารเรียน
ใช้  
 -นักเรียนเดินสำรวจรอบๆ อาคารเรียน
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง สวัสดี
- ครูเล่านิทานเรื่อง ใครคือคนเก่ง” เพื่อให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงความเคารพและพูดจาสุภาพ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ตัวละครมีใครบ้าง?
เชื่อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคารพและพูดจาสุภาพ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นคุณครูหรือผู้ใหญ่ใจดีควรจะทำอย่างไร?”
ใช้  - ปั้นดินน้ำมันโรงเรียนของเรา
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
-ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน
เชื่อม 
 -ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจโรงเรียนของเรา
ใช้  
-นักเรียนวาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียน
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
- ครูเล่านิทานเรื่อง หนูปูตื่นสาย” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนเป็นหนูปูจะทำอย่างไร?
เชื่อม 
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดคิดว่าทำไมเราต้องมาโรงเรียน ?”
-นักเรียนเป็นหนูปูจะทำยังไง
ใช้  -นักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาฝาขวด
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
เชื่อม 
 -ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้  นักเรียนประดิษฐ์คนจากไม้ไอติม
ภาระงาน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง “กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน/ใครคือคนเก่ง/หนูปูตื่นสาย
ชิ้นงาน
 - ใบงานวาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียน
ปั้นดินน้ำมันโรงเรียนของเรา
ประดิษฐ์คนจากไม้ไอติม
ประดิษฐ์ตุ๊กตาฝาขวด
ความรู้
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของห้องเรียนและสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
ทักษะ 
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างกิจกรรม........................................................................................................................................................บันทึกหลังการสอน

        สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ยังอยู่ในกระบวนการปรับตัวของน้องๆ อนุบาล 1 และสร้างแรงเพื่อให้นักเรียน อยากเรียนรู้ สร้างฉันทะในการเรียนรู้/ปรับตัว ให้นักเรียนสามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจข้อตกลง ปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ในสัปดาห์แรกนักเรียนได้ทำกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์นี้นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินสำรวจบุคคลภายในโรงเรียนและสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบๆ โรงเรียน นักเรียนสนุกสนานกับการได้ร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ การฟังนิทาน การปั้นดินน้ำมัน และวาดภาพวันแรกที่นักเรียมมาเรียนจากการเดินสำรวจ ทุกคนทำได้ดีมาก และมีเด็กบางคนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการมาโรงเรียนยังร้องไห้หาผู้ปกครองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น