เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น และ ปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน

Week

Input

Process

Output

Outcome
4
6 –10
มิ.. 59
โจทย์ : การปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น หน้าเสาธง โรงอาหาร ฯลฯ
Key  Questions  : ทำไมเราต้องสวัสดีทักทายกัน ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจ
 - นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น และ ปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน  โรงเรียน
Wall  Thinking : เขียน  Web  สถานที่ต่างๆ เช่น หน้าเสาธง โรงอาหาร ฯลฯ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานสัตว์ต่างๆจากแกนกระดาษเช็ดชู/หน้ากากหัวเราะ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง ครอบครัวแสนสุข/ลูกหมูสามตัว
-เพลง นาฬิกา/เพลงบ้านของฉัน/
-เกม “ขี้ม้าส่งเมือง”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตและสถานที่รอบๆบริเวณโรงเรียน 
เชื่อม 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เกี่ยวข้องกันอย่างไร/นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
ใช้  
นักเรียนทำใบงานเขียน  Web  สถานที่ต่างๆ เช่น หน้าเสาธง โรงอาหาร ฯลฯ
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง”นาฬิกา”
เชื่อม 
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลง “นาฬิกา” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักสังเกตนาฬิกา เริ่มรู้เวลาขึ้น
ใช้  
-นักเรียนประดิษฐ์หน้ากากหัวเราะ
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
- ครูเล่านิทานเรื่อง ครอบครัวแสนสุขเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
เชื่อม  
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ และให้ความเคารพต่อสถานที่และผู้อื่น
ใช้  
-นักเรียนเล่นเกม “ขี้ม้าส่งเมือง”
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
- ครูเล่านิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัวเพื่อเข้าใจโครงสร้างอาคารต่างๆและการปฏิบัติตัวต่อสถานที่
เชื่อม
 - ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารต่างๆและการปฏิบัติตัวต่อสถานที่นั้น
ใช้  
-นักเรียนปั้นดินน้ำมัน“สิ่งของที่ไม่มีชีวิต
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง”บ้านของฉัน”
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
เชื่อม  
-ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น หน้าเสาธง โรงอาหาร ฯลฯ
ใช้  
-นักเรียนประดิษฐ์ผีเสื้อจากแกนกระดาษเช็ดชู
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
- ประดิษฐ์คนจากแกนกระดาษเช็ดชู
- ใบงานวาดภาพสถานที่ต่างๆเช่น หน้าเสาธง โรงอาหาร ฯลฯ
ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์สัตว์ต่างๆจากแกนกระดาษเช็ดชู
ปั้นดินน้ำมัน“สิ่งของ
ที่ไม่มีชีวิต”
- ใบงานเขียน  Web  สถานที่ต่างๆ เช่น หน้าเสาธง โรงอาหาร ฯลฯ
- ประดิษฐ์หน้ากากหัวเราะ
ความรู้ :  การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น และ ปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน
ทักษะ 
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสา
   ในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพกิจกรรมกิจกรรมผู้ปกครองอาสา " ม้าก้านกล้วย และ ผัดซีอิ๊ว"..............................................................................................................................................
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่ 4 น้องๆได้เรียนเรียนรู้การนักเรียนสามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น และ ปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน ซึ่งทุกคนก็สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ น้องๆ ได้เข้าใจการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและสามารถปฏิบัติตนเหมาะสมระหว่างที่อยู่ในสถานที่ที่ต่างกัน เช่น บ้าน โรงเรียน โรงอาหาร น้องๆ ได้ปั่นดินน้ำมันสถานที่ต่างๆ ที่ตนเองรู้จัก และวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับสถานที่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบล สถานีตำรวจ ฯลฯ ทุกคนสนุกสนาน สามารถตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ