เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week7


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถบอกลักษณะ หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
7
27 มิ..-
.. 59
โจทย์ : หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย (อวัยวะ)
Key Questions  :  อวัยวะส่วนต่างๆ ทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
Wall Thinking :ใบงานเขียนอวัยวะในร่างกายของฉัน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานประดิษฐ์พวงมาลัย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
-นิทานเรื่อง “.......................”
เพลง ล้างมือ /นิ้วมืออยู่ไหน/จับให้ถูก
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนร้องเพลง นิ้วมืออยู่ไหนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เนื้อเพลงมีอวัยวะส่วนใดบ้าง / ทำหน้าที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เชื่อม 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลงและหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น มือ ตา หู จมูก ปาก ขา แขน เป็นต้น
ใช้  
- ใบงานโยงเส้นจับคู่ภาพอวัยวะที่เหมือนกันและระบายสี


วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ล้างมือ” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนจะดูและอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างไรให้สะอาดและปลอดภัย”
เชื่อม  
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษามือให้สะอาดและอวัยวะส่วนอื่นๆ
ใช้  
- เขียน web โครงสร้างคน


วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
- ครูเล่านิทานเรื่อง  “ นกฮูกขี้หงุดหงิด” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่โครงสร้างของคน พืช และสัตว์
- นักเรียนสังเกตภาพโปสเตอร์โครงสร้างของ คน พืช สัตว์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร / เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

เชื่อม 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับโครงสร้างของ พืช และ สัตว์ เพื่อเชื่อมโยงเข้าหาโครงสร้างของคน
ใช้  
-นักเรียนประดิษฐ์พี่นกฮูกจากแกนกระดาษทิชชู


วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
ชง :  ครูและนักเรียนร่วมร้อง เพลง จับหัว คาง หู หัวไหล่เชื่อมโยงเข้าสู่บทบาทหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ
- ผู้ปกครองแนะนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
- ผู้ปกครองสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากอาหารเมนู    ขนมจีบ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะใช้อวัยวะส่วนใดบ้างในประกอบอาการ / ใช้อุปกรณ์อย่างไรให้ปลอดภัย / เมื่ออยู่ในครัวนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
- ถ้ามือไม่สะอาดแล้วไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไร / เพราะเหตุใด
เชื่อม ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำขนมจีน / การทำความสะอากอวัยวะส่วนต่างๆ ก่อนประกอบอาหาร
ใช้ : ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันประกอบอาหาร เมนู ขนมจีบ

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ตา หู จมูก”
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ทำและกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
เชื่อม  
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนรู้จักอวัยวะส่วนใดบ้าง / นักเรียนปฏิบัติอย่างไร
ใช้  
นักเรียน  Show and Share งานนักเรียนประดิษฐ์พี่นกฮูกจากแกนกระดาษทิชชู
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะของคนและสัตว์ต่างๆ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกาย
ชิ้นงาน
- ใบงานโยงเส้นจับคู่ภาพอวัยวะที่เหมือนกันและระบายสี
ปั้นดินน้ำมันอวัยวะส่วนต่างๆ
-นักเรียนประดิษฐ์พี่นกฮูกจากแกนกระดาษทิชชู
- เขียน web โครงสร้างคน
ความรู้ : บอกลักษณะ หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้
ทักษะ 
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
        คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
        อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสา
   ในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


 ภาพกิจกรรมภาพชิ้นงาน


กิจกรรมผู้ปกครองอาสา


กิจกรรมผู้ปกครองอาสาสัปดาห์ที่ 7 นี้ค่ะ..."ขนมกล้วย+ขนมฟักทอง" 


กิจกรรมแสดงละคร "ไม่มีฟันไม่เห็นเป็นไร"


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 7 น้องๆ อนุบาล 1 เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายนอกร่างกาย ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด น้องๆ อวัยวะแต่ละส่วนของเรามีหน้าที่อะไรบ้าง ? น้องวาล์ว : มือมีไว้หยิบของครับ น้องกันยา : ตามีไว้ดูค่ะ น้องศิน: พี่หูมีไว้ฟังเสียงค่ะ นักเรียนเขียน Wed อวัยวะในร่างกายของตนเอง ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ตา หู จมูก นักเรียนปั่นดินน้ำมันรูปของตัวเอง และประดิษฐ์นกฮูกจากแกนกระดาษทิชชู ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ