เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของร่างกาย สามารถอธิบายหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ อีกทั้งใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของตนเองได้

Week
lnput
Process
Output
Outcome
6
20 – 24
มิ.. 59
โจทย์ :  โครงสร้าง (อวัยวะ) ของร่างกายและหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย
Key  Questions :  ทำไมคนต้องมีแขนทั้งสองข้าง ถ้ามีข้างเดียวจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของคน, / หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานประดิษฐ์หน้ากากจากจานกระดาษ
Wall  Thinking : ใบงานระบายสีภาพรูปร่าง ลักษณะของคน / หน้ากากจากจานกระดาษ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-นิทานเรื่อง”ความลับของหนู(ตัวเด็ก)/ดูแลตัวเรา”
-เพลง “ร่างกาย / เพลงจับหัว คาง หู หัวไหล่/ เพลงตา หู จมูก
- เกมปริศนาคำทายภาพกับเงา
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
-  ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง อวัยวะ” พร้อมทำท่าทางประกอบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด  เพลงที่นักเรียนร้องไปเมื่อสักครูนี้กล่าวถึงอวัยวะส่วนใดบ้าง / แต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร / อวัยวะส่วนใดสำคัญที่สุด / หากเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นอย่างไร
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ
ใช้ :
- นักเรียนระบายสีภาพร่างกายของฉันวันอังคาร ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูเล่านิทาน เรื่อง เจ้าหมูหูหาย” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นิทานพูดถึงอะไร / ตัวละครมีใครบ้าง / เกิดอะไรขึ้น / นักเรียนเห็นอะไรจากนิทาน
ครูนำภาพปริศนาภาพกับเงาอวัยวะที่อยู่บนใบหน้ามาให้นักเรียนร่วมทายภาพปริศนา เช่น ตา หู จมูก ปาก เป็นต้น
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานร่วมกัน
ใช้ : นักเรียนประดิษฐ์หน้ากากจานกระดาษ

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- นักเรียนสังเกตรูปภาพ ผู้หญิงและผู้ชาย
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาและเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนหรือความต่างของเพศหญิงและเพศชาย
ใช้ :
- นักเรียนปั้นดินน้ำมันรูปตนเอง

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  ครูและนักเรียนร่วมร้อง “เพลง จับหัว คง หู หัวไหล่” เชื่อมโยงเข้าสู่บทบาทหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ และผู้ปกครองอาสาการประกอบอาหาร               “ ขนมจีนโรยสด 
ผู้ปกครองแนะนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
- ผู้ปกครองสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากอาหารเมนู    “ ขนมจีนโรยสด ”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะใช้อวัยวะส่วนใดบ้างในประกอบอาการ / ใช้อุปกรณ์อย่างไรให้ปลอดภัย / เมื่ออยู่ในครัวนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
ถ้ามือไม่สะอาดแล้วไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไร / เพราะเหตุใด
เชื่อม ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำขนมจีน / การทำความสะอากอวัยวะส่วนต่างๆ ก่อนประกอบอาหาร
ใช้ : ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันประกอบอาหาร เมนู “ ขนมจีนโรยสด ”

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย หน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ และการดูแลรักษา
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ  ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็นจากการสังเกตร่วมกัน
ใช้ :
นักเรียน  Show and Share งานประดิษฐ์หน้ากากจากจานกระดาษ
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของคนสัตว์ และพืช / หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ
ชิ้นงาน
- ใบงานระบายสีภาพรูปร่าง ลักษณะของคน
- ปั้นดินน้ำมันรูปตนเอง
- ใบงานระบายสีภาพ “ร่างกายของฉัน”
-ประดิษฐ์หน้ากากจากจานกระดาษ
ความรู้ : เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของ (อวัยวะ) ของร่างกาย 
ทักษะ 
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทานและทดลอง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
- สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของน้ำใน
สถานะที่ต่างกัน เช่น จากของแข็ง – ของเหลว,ของเหลว – ของแข็ง
- สังเกตความเหมือน / ความต่างของน้ำที่อยู่ในภาชนะต่างกัน
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ 
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ภาพกิจกรรมชิ้นงาน


กิจกรรมผู้ปกครองอาสา "ขนนมจีนเส้นสด"

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 6 น้องๆ อนุบาล 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย สามารถอธิบายหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ อีกทั้งใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของตนเองได้ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ร่างกายของคนเราประกอบด้วยอวัยะส่วนใดบ้าง? น้องนมะ : มีผมค่ะ น้องดาว : มีขาค่ะ น้องแหนม : มีปากไว้ทานข้าวค่ะ น้องปันปัน : จมูกหายมีไว้ใจค่ะ น้องต้นน้ำ: มีแขนค่ะ น้องเนส : มีพี่หูเอาไว้ฟังเสียง ในสัปดาห์นี้น้อง ๆอนุบาล 1 ได้ปั้นดินน้ำมันโครงสร้างของคน(ร่างกายของหนู) ใบงานระบายสีรูปภาพผู้หญิงกับผู้ชายทุกคนสนุกสนาน สามารถตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ