เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปฏิบัติตนต่อเพื่อน  ครูได้และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงภายในห้องเรียนได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
330 .. – 3 มิ..59
โจทย์ : การอยู่ร่วมกัน/การปฏิบัติตนในห้องเรียน
Key Questions :
- นักเรียนจะช่วยเหลือตัวเองอย่างไร ?
- นักเรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตนในห้องเรียน
Wall  Thinking :  ใบงานใบงานบัวลอยหลากสี/ประดิษฐ์ปลาน้อยหลากสี/วาดภาพวาดภาพระบายสีจากนิทาน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน “ปลาน้อยหลากสี”

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทาน เรื่อง”เพื่อนที่แสนดี/ ใครเอ่ยเก่งจัง”
- เกม “เสือกินวัว”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบๆบริเวณโรงเรียน  เพื่อเชื่อมโยงสู่หน่วยการเรียน “หนูทำได้”
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง”สวัสดี” พร้อมทำท่าทางประกอบ  เพื่อแสดงถึงการนอบน้อมกันและกัน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / นักเรียนรู้สึกอย่างไร/ เกี่ยวข้องกันอย่างไร/นักเรียนควรปฏิบัติต่อสิ่งนั่นอย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
ใช้  นักเรียนปั้นดินน้ำมันเพื่อนของฉันวันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  ครูเล่านิทาน เรื่อง “พระจันทร์อร่อยไหม”
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นิทานพูดถึงอะไร / ตัวละครมีใครบ้าง / เกิดอะไรขึ้น / นักเรียนเห็นอะไรจากนิทาน
เชื่อม ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานแล้วร่วมกัน
ใช้  ให้นักเรียนฉีกปะรูปภาพสัตว์จากนิทาน

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  ครูเล่านิทาน เรื่อง “ตุ๊กติ๊ก ตุ๊บปอง ไปลากเส้นเล่นสีกันนะ”
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนรู้จักสีอะไรบ้างในนิทาน / สีที่ได้สามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง / แต่ละสีคล้ายกับอะไรที่นักเรียนรู้จัก
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้  :  ครูและนักเรียนดมกลิ่นจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ขมิ้น  ใบเตย ตะไคร้
นักเรียนเล่น เกม “เสือกินวัว”

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  ครูเล่านิทานเรื่อง “แพนเค้กของบุ๋มบิ๋ม” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นิทานพูดถึงอะไร / ตัวละครมีใครบ้าง / เกิดอะไรขึ้น / นักเรียนเห็นอะไรจากนิทาน
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ : นักเรียนทำใบงาน “ขนมบัวลอยสามสี” ระบายสีภาพตามจินตนาการ

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  ครูเล่านิทาน เรื่อง “เจ้าปลาจอมเกเร” ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นิทานพูดถึงอะไร / ตัวละครมีใครบ้าง / เกิดอะไรขึ้น / นักเรียนเห็นอะไรจากนิทาน
เชื่อม ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของปลา / ปลามีประโยชน์อย่างไร
ใช้ :  ประดิษฐ์ “ปลาน้อยหลากสี” พร้อมตั้งชื่อผลงานของตนเอง
ภาระงาน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละวัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง นาฬิกา และนิทานที่ได้ฟัง เรื่อง
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ”การปฏิบัติตนในห้องเรียน”
- ได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นจากการดมกลิ่นจากวัสดุธรรมชาติ
ชิ้นงาน
- ใบงานบัวลอยหลากสี
- ประดิษฐ์ “ปลาน้อยหลากสี”
-วาดภาพวาดภาพระบายสีจากนิทาน
ความรู้ :  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนต่อเพื่อนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงภายในห้องเรียนได้
ทักษะ 
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสา
   ในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ภาพกิจกรรม


กิจกรรมผู้ปกครองอาสา "ขนมหวานบัวลอย"


...................................................................................................................................................................

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 3 การเรียนรู้การปฏิบัติตนต่อเพื่อน ครู และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงภายในห้องเรียนได้ ซึ่งทุกคนก็สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ น้องๆ สามารถปฏิบัติตนต่อ คุณครูและเพื่อนๆ ได้อย่างเหมาะสมและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น น้องๆ ได้ทำกิจกรรมปั่นดินน้ำมันเพื่อนๆ ของฉัน เพื่อเกิดจิตนาการและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และใบงานวาดภาพระบายสี ทุกคนสนุกสนาน สามารถตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    กิจกรรมผู้ปกครองอาสาสัปดาห์นี้ คือ ประกอบอาหาร "ขนมบัวลอย" น้องๆ ทุกคนได้มีสวนร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้น ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง......

    ตอบลบ