เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถรู้บทบาท / หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามวัย


lnput
Process
Output
Outcome
5
13 –17
มิ.. 59
โจทย์ : บทบาท / หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
Key Questions :นักเรียนคิดว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
Wall Thinking การพับสีแล้วตกแต่งตามจินตนาการ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานประดิษฐ์ตุ๊กตาอาชีพในฝันของนักเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
-นิทานเรื่อง“บุคคลและอาชีพต่างๆ/โตขึ้นผมอยากเป็น/ไข่เจียวเดี๋ยวเดียวอร่อยจัง/เจ้าชายไม่เลอะเทอะ
เพลง สวัสดี/เพลง ตาดูหูฟัง
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
-  ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง“สวัสดีพร้อมทำท่าทางประกอบ  เพื่อแสดงถึงการนอบน้อมกันและกัน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “กุ๋งกิ๋งปวดฟัน” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทสนทนาเข้าสู่หน้าที่ของตนเอง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / นักเรียนรู้สึกอย่างไร/ เกี่ยวข้องกันอย่างไร/นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร/บทบาท/หน้าที่ของนักเรียนมีอะไรบ้าง / ต้องดูแลตนเองอย่างไร”
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองและการดูแลตนเอง
ใช้  นักเรียนทำใบงานระบายสีภาพ “หน้าที่ของหนู”
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง ครูเล่านิทาน เรื่อง เจ้าชายไม่เลอะเทอะเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นิทานพูดถึงอะไร / ตัวละครมีใครบ้าง / เกิดอะไรขึ้น / นักเรียนเห็นอะไรจากนิทาน
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานร่วมกัน
ใช้  :  นักเรียนปั้นดินสิ่งที่เด็กๆ ทำเวลาอยู่ที่บ้าน

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง ครูเล่านิทานเรื่อง “โตไปผมอยากเป็น”เพื่อเข้าสู่บทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ตัวละครในนิทานมีใครบ้าง/ แต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง / เหมือนหรือต่างกันอย่างไร / หากเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร / นักเรียนอยากเป็นใครในนิทานเพราะอะไร
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองและบุคคลอื่นๆในโรงเรียน ที่เด็กๆ รู้จัก
ใช้  :  ครูและนักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาอาชีพในฝันของนักเรียน

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :  ครูเล่านิทานเรื่อง “ไข่เจียวเดี๋ยวเดียวอร่อยจัง ” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้ปกครอง และการประกอบอาหาร เมนู “ไข่นกกระทาทรงเครื่อง”
ผู้ปกครองแนะนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
-ผู้ปกครองสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากอาหารเมนู “ไข่นกกระทาทรงเครื่อง”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะใช้อุปกรณ์อย่างไรให้ปลอดภัย / เมื่ออยู่ในครัวนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
เชื่อม ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในครัว / การใช้     อุปกรณ์ / ขั้นตอนการประกอบอาหาร / คุณประโยชน์ที่จะได้รับ
ใช้ : ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันประกอบอาหาร เมนู “ไข่นกกระทาทรงเครื่อง”
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
- ครูต้องคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ใช้ :  นักเรียน Show and Share ผลงานของตนเอง ประดิษฐ์ตุ๊กตาอาชีพในฝันของหนู
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง
ชิ้นงาน
- ใบงานระบายสีภาพ “หน้าที่ของหนู”
- ปั้นดินน้ำมัน
- ประดิษฐ์ตุ๊กตาอาชีพในฝันของนักเรียน
-ใบงานต่อเติมรูปภาพอาชีพในฝันของนักเรียน“ความฝันของหนู”
ความรู้ :เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตัวเองและผู้อื่นได้
ทักษะ 
ทักษะชีวิต : การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น เช่น นักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือ คุณครูมีหน้าที่สอนและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
ทักษะการคิด :การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล อาชีพแต่ละอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างไร
ทักษะการสื่อสาร :เด็กสามารถตอบคำถามจากสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วได้ผู้เรียนสนทนาโต้ตอบเป็นเรื่องราวกับผู้อื่นได้

ทักษะการสังเกต :เปรียบเทียบความเหมือนความต่างในบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น :การรู้บทบาทหน้าที่ การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
   เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ภาพกิจกรรมภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 5 น้องๆ อนุบาล 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท / หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนมีหน้าที่อย่างไร คุณป้าแม่ครัวมีหน้าที่ทำอะไร คุณครูมีหน้าที่อะไร น้องการ์ตูน : เรียนหนังสือครับ น้องแหนม : สอนหนังสือค่ะ น้องดาว : ทำกับข้าวให้เด็กไ กินค่ะ tและในสัปดาห์นี้ น้องๆ ได้ ใบงานระบายสีภาพ “หน้าที่ของหนู ปั้นดินน้ำมัน ประดิษฐ์ตุ๊กตาอาชีพในฝันของนักเรียน น้องๆ ทุกได้ร่วมกิจกรรมคือ ช่วยแกะเมล็ดข้าวโพด น้องๆ ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ในสัปดาห์นี้น้องๆ ทุกคนสนใจในการทำกิจกรรมและทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ