เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของห้องเรียนและสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
23– 27
.ค.59
โจทย์ สร้างฉันทะในการเรียนรู้  / ปรับตัว
Key Questions :
- นักเรียนเห็นอะไร ?
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไร จากการสำรวจ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
Wall  Thinking : เขียน  Web โรงเรียนของเรา/วาดภาพตามจินตนาการ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานโมบายคน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง”โรงเรียนแสนสุข/ ใครเอ๋ยเก่งจัง/หมีอ้วนจอมเกเร
- เพลง โรงเรียนน่าอยู่ / เพลง ลองทายดูซิ/ เพลง แปรงฟัน/ เพลงสวัสดี
-เกมทำท่าทางตามคำสั่ง
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
เชื่อม 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / นักเรียนรู้สึกอย่างไร/ เกี่ยวข้องกันอย่างไร
ใช้  
นักเรียนปั้นดินน้ำมัน“สัตว์ต่างๆ”
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง โรงเรียนน่าอยู่
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลงโรงเรียนน่าอยู่
เชื่อม 
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลงโรงเรียนน่าอยู่
ใช้  
-ใบงานเขียน  Web โรงเรียนของเรา
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
-ครูเล่านิทานเรื่อง หมีอ้วนจอมเกเรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
เชื่อม  
-  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังนิทาน 
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
ถ้านักเรียนเห็นเพื่อนไม่ยอมไปเข้าแถว นักเรียนจะทำอย่างไร ?
- ถ้านักเรียนกำลังเล่นอย่างสนุก เมื่อได้ยินสัญญาณเข้าแถวเคารพธงชาตินักเรียนจะทำอย่างไร ?
ใช้  - นักเรียนประดิษฐ์โมบายคน
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลงลองทายดูสิ
เชื่อม
 -  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลง “ลองทายดูสิ”
ใช้  
-นักเรียนเล่นเกมทำท่าทางตามคำสั่ง
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง 
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
เชื่อม  ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้  นักเรียนทำใบงานวาดภาพตามจินตนาการ
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟังเรื่อง”โรงเรียนแสนสุข/ ใครเอ๋ยเก่งจัง”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ”เรามาโรงเรียนทำไม”
ชิ้นงาน
- ใบงานเขียน  Web โรงเรียนของเรา
-ใบงานวาดภาพตามจินตนาการ
ปั้นดินน้ำมัน“สัตว์ต่างๆ”
- ประดิษฐ์โมบายคน
ความรู้
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของห้องเรียนและสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
ทักษะ 
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสา
   ในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ภาพกิจกรรม

  
  
  
  


.................................................................................................................................................................บันทึกหลังสอน

          ในสัปดาห์ที่ 2 นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของห้องเรียนและสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ นักเรียนสามารถปรับตัวตามวิถีของโรงเรียนได้มากขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การถอดรองเท้า/ถุงเท้า เข้าห้องนำเองได้ น้องๆ ส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนชุดอาบน้ำ นำชุดนักเรียนแขวนที่ไม้แขวนเสื้อเองได้และแต่งตัวได้เอง มีเพียงบางคนที่ยังขอความช่วยเหลือจากคุณครู เช่น น้องกีวี่ยังให้คุณครูช่วยถอดกางเกงนักเรียน  น้องเนม ยังใส่เสื้อกลับด้านบางวันก็ตะเข็บเสื้อมาอยู่ข้างนอก น้องปันปัน จะพูดว่าหนูทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ลองทำ คุณครูคอยให้คำแนะนำให้กำลังใจและช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น